Oferta

Windykacja karna

Prowadzimy postępowania karne przeciwko nieuczciwym dłużnikom:

firma windykacyjna
windykacja terenowa
windykacja karna
Windykacja karna obejmuje prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi w przedmiocie kryminalnego uszczuplenia majątku podlegającego egzekucji, powołania na bazie tegoż majątku nowego podmiotu gospodarczego, udaremnienia wyroku sądu lub równie często na wcześniejszym etapie powstawania wierzytelności oszustwa na szkodę wierzyciela.

Działania przez nas podejmowane mają charakter działań operacyjnych:

Zebranie dowodów umożliwiających oskarżenie o popełnienie czynu z art. 286. § 1. Kodeksu Karnego:

„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. (...)”.

Przesłanką umożliwiającą udowodnienie czynu jest zła wola, w tym wypadku działania na szkodę wielu podmiotów są decydujące. Na żądanie możemy przekazać do wglądu informacje o konkretnym casusie tego rodzaju.

Przeprowadzenie rozmów z innymi wierzycielami Obiektu w celu zebrania dowodów umożliwiających oskarżenie o popełnienie czynu z art. 300. Kodeksu Karnego:

„§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, (...) § 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (...)”.

Przesłanką umożliwiającą udowodnienie czynu jest udowodnienie konkretnych faktów związanych z pozbyciem się konkretnych składników majątku rzeczowego lub nie rzeczowego. Na żądanie możemy przekazać